instagram

Sofi Tymo

Model test “Sofi Tymo”
For Ok’s models management

Photo: Rostyslav Brenych – @brenych.r

Model: Sofi Tymo – @sofitymo

Agency: Ok’s models management – @oksmodelsfamily

Backstage\Assistent: Volodymyr Babunych – @da_feyder

Lviv. Ukraine. 2018